"Improvisation No. 1" lyrics - PAT METHENY

PAT METHENY
"Improvisation No. 1"

[Instrumental]