"Improvisation No. 5" lyrics - PAT METHENY

PAT METHENY
"Improvisation No. 5"

[Instrumental]