"Improvisation No. 2" lyrics - PAT METHENY

PAT METHENY
"Improvisation No. 2"

[Instrumental]