"Improvisation No. 4" lyrics - PAT METHENY

PAT METHENY
"Improvisation No. 4"

[Instrumental]