"Improvisation No. 3" lyrics - PAT METHENY

PAT METHENY
"Improvisation No. 3"

[Instrumental]